Fråga facket Fråga facket

LO-distriktets regionala näringspolitiska program

Arbetsmarknad Vårt Regionala Näringspolitiska Program (RNP) har tagits fram av LO-distriktet i Norra Sveriges tillväxtgrupp. Våra förbundsavdelningar har varit aktiva genom att man har bidragit med synpunkter på utmaningar inom sina respektive branscher. Därefter har RNP varit ute på en remissrunda för ytterligare tillägg och justeringar bland representanter för våra drygt 98000 LO-medlemmar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Vårt program inkluderar alla, för ett Norra Sverige där jobb, tillväxt och full sysselsättning kombineras med ett hållbart och utvecklande arbetsliv. Ordning och reda på arbetsmarknaden möjliggör satsningar på att utveckla arbetsmiljön, förbättra arbetsförhållanden och stärka arbetsvillkoren. Programmet är framtaget för att på ett aktivt och strategiskt arbetssätt nå framgång i de frågor som berör medlemmarnas vardag.

Näringslivet i de nordligaste länen har stor betydelse för Sverige som helhet, och stora delar av vår produktion går på export. I Norra Sverige har vi utvinning av vattenkraft från våra norrlandsälvar och vi har stora tillgångar av råvaror från bland annat skogs- och gruvindustrin. Norrbotten och Västerbotten är en motor för hela Sveriges utveckling och ska därför i större utsträckning vägas in när det gäller beslut om landets investeringar. 

Ett av landets största problem är ohälsan och arbetslösheten. De slår blint och skoningslöst, ruinerar människors ekonomi, splittrar familjer och leder till lidande och sociala tragedier. Hårdast drabbade är de grupper som är svagast på arbetsmarknaden. Insatser måste göras idag för att de framtida ekonomiska och sociala kostnaderna inte permanentas på en nivå som vi i framtiden kommer att ha svårt att bära med ett bibehållet generellt välfärdssystem med höga ersättningsnivåer och inkomstbortfallsprincipen som grundbult.

Problemet i Sverige är inte att vi lever över våra tillgångar utan att vi inte vi inte lyckas ta tillvara på människors arbetsförmåga. För oss är målet full sysselsättning lika levande idag som under tidigare decennier. Det är endast vägen dit som ter sig besvärligare än tidigare. Lika självklart är kravet på rättvis fördelning. Det som vi alla måste inse är att vägen till ett återupprättande och vidareutvecklande av välfärden går över en positiv produktivitetsutveckling inom samtliga sektorer.

På nationell plan föreslår LO att 70 miljarder kronor ska satsas på att öka sysselsättningen. Av dessa skulle 30 miljarder gå till kommuner och landsting. Det skulle förbättra välfärden samtidigt som det enligt LO-ekonomernas beräkning skulle ge 52 000 nya jobb.
Resten av pengarna skulle satsas på bostäder (15 miljarder – beräknas ge 26 000 nya jobb), offentliga investeringar på till exempel järnvägen (10 miljarder – beräknas ge 15 000 nya jobb) och mer pengar till hushållen för att öka efterfrågan (15 miljarder – beräknas ge 15 000 nya jobb). Sammanlagt skulle jobbpaketet kunna ge mer än 100 000 nya arbeten.

En aktiv näringspolitik är avgörande för att Sverige ska kunna konkurrera med kompetens och kvalitet och därmed skapa sysselsättning via jobb som innebär förbättrade löne- och arbetsvillkor.

I och med detta program kommer vi vara aktiva och vilja sätta dagordningen. LO-distriktet i Norra Sverige kommer driva våra tillväxtfrågor för vår region och för våra medlemmar!

Här kan du läsa rapporten i sin helhet. 

Linda Kvenås
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.