Fråga facket Fråga facket

Avtalsförsäkringar och korttidspermittering

Försäkringar Den här informationen är i första hand riktad till dig som är försäkringsinformatör. Den redogör för hur avtalsförsäkringarna fungerar i privat sektor i samband med korttidspermittering.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Kökspersonal
Foto: Lars Forsstedt

Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS)

Gäller vid sjukdom och olycksfall som inte beror på arbetsskada. Försäkringen kompletterar den ersättning som lämnas från Försäkringskassan.

Försäkringsskydd börjar gälla när man har varit anställd i 90 dagar (kvalifikationstid). En förutsättning är dock att man har en sjukpenninggrundande inkomst och att arbetstagaren är arbetsför till minst 25 procent när försäkringsskyddet ska börja gälla.

Det finns inget krav på faktiskt arbetad tid vilket innebär att försäkringsskyddet inte påverkas av om arbetstagaren går ner i arbetstid (korttidsarbete). Så länge arbetstagaren är anställd och inte är helt frånvarande från arbetet under en längre tid (6 månader) så bibehålls skyddet*.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)

Försäkringen lämnar ersättning vid olycksfall i arbetet, om man skadar sig på väg till eller från arbetet eller vid arbetssjukdom (som godkänts av Försäkringskassan eller finns med på ILO-listan).

Enligt försäkringsvillkoren (TFA §6) lämnas ersättning för inkomstförlust under sjuklönetid och sjukpenningtid enligt skadeståndsrättsliga regler dvs. faktisk förlust. Detta innebär att om den anställde skadar sig i arbetet, under tid med korttidsarbete, kommer inkomstunderlaget vid beräkning av inkomstförlust utgöras av den lägre lönen som gäller vid korttidsarbetet.

I övrigt så påverkas inte skyddet av korttidsarbete.

Försäkring om Avgångsbidrag (AGB)

Gäller vid uppsägning på grund av arbetsbrist orsakad av en driftsmässig förändring på företaget.

Den uppsagde ska ha fyllt 40 år senast sista anställningsdagen och ha minst 50 månaders anställning i en eller flera anställningar där arbetsgivaren har AGB-försäkring.

AGB-beloppet styrs av den uppsagdes ålder samt hans överenskomna arbetstid i förhållande till yrkets heltid enligt det kollektivavtal som tillämpas för anställningen.

Korttidsarbete bedöms inte påverka AGB-ersättningens storlek.

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Är ett efterlevandeskydd som vid dödsfall betalar ut engångsbelopp till efterlevande samt begravningshjälp till dödsboet.

Försäkringsskydd börjar gälla den dag den anställda börjar arbeta förutsatt att den anställda är arbetsför. Som arbetsför räknas inte allvarligt sjuka, de som utför kortvarigt arbete eller uppbär hel sjukpenning eller mer än halv sjukpenning.

Försäkringsskyddet är kopplat till anställningen och gäller tillsvidare så länge det finns ett anställningsavtal om att utföra arbete om minst 8 timmar per vecka.

Bedömningen är att försäkringsskyddet inte påverkas av om arbetstagaren tillfälligt går ner i arbetstid (korttidsarbete).

Premiebefrielseförsäkringen

Premiebefrielseförsäkringen innebär att premien till den försäkrades ålderspension och i förekommande fall den försäkrades familjeskydd betalas av premiebefrielseförsäkringen.

Försäkringen gäller vid:

  • sjukdom och olycksfall för tid utöver sjuklöneperiod enligt lag om sjuklön (för en försäkrad som saknar rätt till sjuklön, betalas premien från och med den första sjukpenningdagen), 
  • beviljad arbetsskadelivränta,
  • under tid den försäkrade är föräldraledig med föräldrapenning,
  • graviditetspenning i samband med barns födelse.

Premiebefrielse gäller så länge arbetstagare är anställd under förutsättning att den anställda var arbetsför minst 25 procent vid anställningens början och medges som tidigast från den dagen då den anställda fyller 25.

Det finns inget krav på faktiskt arbetad tid vilket innebär att försäkringsskyddet inte påverkas av om arbetstagaren går ner i arbetstid. Så länge arbetstagaren är anställd så bibehålls skyddet*.

Familjeskydd

Är ett valbart efterlevandeskydd som vid dödsfall betalar ut en tidsbegränsad efterlevandepension till valda förmånstagare.

Försäkringsskydd börjar gälla samma dag som skriftlig ansökan kommer in till Fora. Premien tas ifrån pensionspremien som arbetsgivaren inbetalar till Avtalspension SAF-LO.

Korttidsarbete enligt förslaget kan innebära att premien i vissa fall inte räcker till det familjeskydd som man har valt, eftersom arbetsgivarens inbetalning av premie till Avtalspension SAF-LO blir lägre.

Föräldrapenningtillägg (FPT)

Ersättning lämnas under en sammanhängande föräldraledighetsperiod per försäkrad förälder. Försäkringen kompletterar den ersättning du får från Försäkringskassan.

Försäkringsskydd börjar gälla om föräldern vid barnets födelse eller adoption har varit anställd minst 12 månader under en ramtid om 4 år hos en eller flera arbetsgivare som varit bunden av FPT-försäkringen (kvalifikationstid).

Försäkringen är starkt kopplad till anställningen, t.ex. saknas regler om efterskydd. Däremot finns inget krav på faktiskt arbetad tid så länge arbetstagare inte är helt frånvarande under en längre tid (6 månader) och försäkringsskyddet påverkas inte av om arbetstagaren går ned i arbetstid. Så länge arbetstagaren är anställd så bibehålls skyddet*.

Noter

*Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS), Premiebefrielseförsäkringen och Föräldrapenningtillägget (FPT) bestäms med utgångspunkt från den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). Enligt 26 kap. 18 a § Socialförsäkringsbalken (SFB) gäller SGI-skydd under tid då den försäkrade deltar i korttidsarbete som berättigar arbetsgivaren till preliminärt stöd enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.